Privacybeleid Afdrukken
Geschreven door Administrator   
donderdag, 05 juli 2018 21:08

Privacybeleid

Muziekvereniging St. Gregorius hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Om heldere en transparante informatie geven over hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens, is dit privacybeleid opgesteld. De vereniging doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat de vereniging in ieder geval: • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.

 

Muziekvereniging St. Gregorius is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan de vorige bladzijde.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door muziekvereniging St. Gregorius verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

• Administratieve doeleinden;

• Communicatie en informatieverstrekking;

• Contributieheffing.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• Het inschrijfformulier waarmee het lidmaatschap wordt aangegaan.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Muziekvereniging St. Gregorius de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voor- en achternaam;

• Adresgegevens; • Vast telefoonnummer;

• Mobiel telefoonnummer;

• E-mailadres;

• Geboortedatum;

• Kledingmaten.

 

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging St. Gregorius opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men lid is en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar (fiscale bewaarplicht). Zie ook: “Verwerking van persoonsgegevens van voormalig betrokkenen”

 

Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden

Persoonsgegevens van bestuursleden worden door muziekvereniging St. Gregorius verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

• Administratieve doeleinden;

• Communicatie en informatieverstrekking;

• Aanmelden bij officiële instanties.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• Benoeming tot bestuurslid.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Muziekvereniging St. Gregorius de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voor- en achternaam;

• Adresgegevens;

• Vast telefoonnummer;

• Mobiel telefoonnummer;

• E-mailadres;

• Geboortedatum.

 

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging St. Gregorius opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men bestuurslid is.

Zie ook: “Verwerking van persoonsgegevens van voormalig betrokkenen”

 

Verwerking van persoonsgegevens van dirigenten en docenten

Persoonsgegevens van dirigenten en docenten worden door muziekvereniging St. Gregorius verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

• Uitvoering geven aan de modelovereenkomst voor dirigenten en instructeurs;

• Administratieve doeleinden;

• Communicatie en informatieverstrekking.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• Modelovereenkomst voor dirigenten en instructeurs.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Muziekvereniging St. Gregorius de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voor- en achternaam;

• Adresgegevens;

• Vast telefoonnummer;

• Mobiel telefoonnummer;

• E-mailadres;

• Geboortedatum;

• Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);

• Honoraria en kostenvergoeding;

• IBAN.

 

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging St. Gregorius opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de modelovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar (fiscale bewaarplicht).

Zie ook: “Verwerking van persoonsgegevens van voormalig betrokkenen”

 

Verwerking van persoonsgegevens van voormalig betrokkenen

Onder “voormalig betrokkenen” wordt verstaan: voormalig leden, voormalig bestuursleden, voormalig dirigenten en voormalig docenten.


Persoonsgegevens van voormalig betrokkenen worden door muziekvereniging St. Gregorius verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

• Uitnodigen voor jubileum- en reüniebijeenkomsten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• Schriftelijke toestemming na beëindiging van directe betrokkenheid bij de vereniging.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Muziekvereniging St. Gregorius de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voor- en achternaam;

• E-mailadres.

 

Bij beëindiging van directe betrokkenheid zullen uw persoonsgegevens met uw toestemming door Muziekvereniging St. Gregorius worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor onbepaalde tijd. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

 

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs en sponsoren

Persoonsgegevens van donateurs worden door muziekvereniging St. Gregorius verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

• Informatieverstrekking in de vorm van directe contacten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• Aanmelding als donateur of sponsor.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Muziekvereniging St. Gregorius de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voor- en achternaam;

• Adresgegevens;

• E-mailadres;

• IBAN (alleen in het geval van eenmalige automatische incasso)

 

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging St. Gregorius opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat u donateur bent en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar (fiscale bewaarplicht).

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door muziekvereniging St. Gregorius verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

• Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• Aanmelding voor de nieuwsbrief.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Muziekvereniging St. Gregorius de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voor- en achternaam;

• E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging St. Gregorius opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat u aangemeld bent voor de nieuwsbrief.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Muziekvereniging St. Gregorius verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan andere partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Andere partijen waaraan gegevens kunnen worden verstrekt, zijn:

• Stichting Regionaal Muziek Onderwijs (SRMO), voor het aanmelden van leerlingen;

• Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO), voor de jaarlijkse ledenopgave;

• Kamer van Koophandel, voor het aanmelden van bestuursleden.

 

Muziekvereniging St. Gregorius geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) zijn afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Muziekvereniging St. Gregorius blijft verantwoordelijk voor de verwerking. In het geval extra persoonsgegevens aan andere partijen verstrekt dienen te worden, zal u per situatie gevraagd worden naar de betreffende gegevens en uw schriftelijke toestemming om deze te verstrekken. Deze gegevens zullen niet door muziekvereniging St. Gregorius opgeslagen worden, maar alleen voor het betreffende doeleinde worden gebruikt.

 

Muziekvereniging St. Gregorius verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

 

Gebruik van beeldmateriaal

In het kader van promotie van de vereniging (website, social media en flyers/posters) maakt Muziekvereniging St. Gregorius gebruik van persoonsgegevens in de vorm van beeldmateriaal, afkomstig van activiteiten die georganiseerd zijn door de vereniging. Publicatie van dergelijk beeldmateriaal vindt uitsluitend plaats na uw toestemming.

 

Websitebezoek

Muziekvereniging St. Gregorius maakt op de website www.st-gregorius.nl gebruik van analytische cookies van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt muziekvereniging St. Gregorius inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Muziekvereniging St. Gregorius kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Minderjarigen

Muziekvereniging St. Gregorius verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

In het geval een minderjarige niet over eigen contact- en/of adresgegevens beschikt, zal muziekvereniging St. Gregorius vragen naar de betreffende gegevens van de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger om alsnog zo goed als mogelijk invulling te kunnen geven aan onze dienstverlening.

 

Daarnaast heeft de website van de vereniging niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Muziekvereniging St. Gregorius kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. De ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Als u ervan overtuigd bent dat Muziekvereniging St. Gregorius zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. , dan zal deze informatie verwijderd worden.

 

Beveiliging

Muziekvereniging St. Gregorius heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zoals:

• Alle personen die namens de vereniging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

• Systemen die gehanteerd worden voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn voorzien van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid;

• Back-ups van de persoonsgegevens zijn gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

• Betrokkenen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke muziekvereniging St. Gregorius van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

 

U kunt te allen tijde een schriftelijk verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen.

 

Voordat gehoor gegeven kan worden aan voornoemde verzoeken kan Muziekvereniging St. Gregorius u vragen om u te legitimeren door een kopie van een identiteitsbewijs te sturen. Zorg ervoor dat in deze kopie pasfoto, documentnummer, eventueel burgerservicenummer (BSN) en, in het geval van een paspoort, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) afgeschermd zijn. Dit ter bescherming van uw privacy. Er zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek gereageerd worden.

 

Klachten

Muziekvereniging St. Gregorius wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Vragen

Als u naar aanleiding van dit privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. Contactgegevens kunt u vinden onderaan de eerste bladzijde van dit document.

Laatst aangepast op zaterdag, 07 juli 2018 20:17